Obligacje korporacyjne ? podstawowe zagadnienia

W ostatnim okresie coraz częściej mówi się o inwestowaniu w obligacje korporacyjne. Jest to głównie związane z pojawieniem się od 2009 r. rynku Catalyst, który umożliwił zakup obligacji indywidualnym inwestorom – wcześniej taka opcja była dla nich raczej niedostępna. Warto się tym tematem zainteresować, ale żeby móc to zrobić, trzeba na początek poznać podstawowe definicje związane z tym tematem.

1. Papiery wartościowe – co to takiego?

Ponieważ obligacje korporacyjne to papiery wartościowe, na początek należy wyjaśnić to pojęcie (więcej informacji znajdziesz tu bestcapital.pl/podstawowe-informacje-dla-inwestorow-z-ustawy-o-obligacjach). Według ustawy papier wartościowy to dokument bądź jakikolwiek inny zapis, potwierdzający prawa majątkowe, które następnie mogą przysługiwać osobie uprawnionej, wskazanej w treści dokumentu.

Papiery wartościowe możemy dzielić według rodzaju inkorporowanego prawa lub według sposobu wskazania osoby uprawnionej. Ze względu na rodzaj inkorporowanego prawa dzielimy je na wierzycielskie (weksel, czek, obligacje itd.), udziałowe (korporacyjne) oraz towarowe. Natomiast według sposobu wskazania osoby uprawnionej dzielimy je na imienne, na okaziciela oraz na zlecenie.

stosik polskich monet

Tłumacząc zapis ustawowy w bardziej przystępny sposób – papier wartościowy to dokument lub zapis elektroniczny potwierdzający udział we własności przedsiębiorstwa oraz dający odpowiednie uprawnienia. W przypadku akcji jest to prawo do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach i uprawnienia do dywidendy. Obligacje dają prawo do otrzymywania odsetek i zwrotu kapitału.

2. Co to są obligacje?

Następne ważne pojęcie to obligacje, czyli dług/papier wartościowy, w którym emitent (podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe) oświadcza, że jest dłużnikiem wierzyciela. Dłużnik zobowiązuję się także do wypełnienia określonych świadczeń na rzecz wierzyciela, które to świadczenia zawarte są w treści obligacji. Podstawowe podziały obligacji oparte są na kryteriach:

1. Rodzaju emitenta:
a) obligacje korporacyjne;
b) obligacje emitowane przez banki i inne instytucje finansowe;
c) obligacje komunalne;
d) obligacje skarbowe;
e) obligacje emitowane przez instytucje międzynarodowe;

2. Okresu wykupu:
a) krótkoterminowe (do 1 roku);
b) średnioterminowe (1-5 lat);
c) długoterminowe (powyżej 5 lat);
d) obligacje wieczyste (nie mogą być wykupywane);

3. Miejsca emisji obligacji:
a) krajowe;
b) zagraniczne;
c) euro obligacje;

4. Wartości nominalnej:
a) kuponowe;
b) zero kuponowe;

5. Wartości sprzedaży:
a) obligacja sprzedawana po cenie minimalnej;
b) obligacja dyskontowa;
c) obligacja z premią.

3. Czym są obligacje korporacyjne?

Ostatnie zagadnienie, które należy poruszyć to same obligacje korporacyjne. Termin ten jest zamiennie stosowany z terminem obligacje przedsiębiorstw. Podstawowa różnica w stosunku do innych obligacji to emitent, którym w tym przypadku jest przedsiębiorstwo.

Obligacje korporacyjne emitowane są w określonych nominałach (cena jednej obligacji) oraz posiadają ustaloną stopę oprocentowania (rentowność, czyli potencjalny zysk w stosunku do zainwestowanego kapitału). Mówiąc prościej, obligacje korporacyjne to inna forma prawna udzielenia pożyczki, gdzie pożyczkodawca to inwestor, a dłużnik to przedsiębiorstwo.

To co wyróżnia obligacje korporacyjne spośród innych inwestycji to przewidywalność co do terminów i wysokości odsetek i zwrotu kapitału. Wypłata odsetek nie jest uwarunkowana od innych zdarzeń np. kursów giełdowych, walut.

Powyższe definicje mają wyłącznie charakter wprowadzający w temat, mający ułatwić poszukiwanie dalszych informacji o tym, jak należy rozumieć obligacje korporacyjne.

1 komentarz

  1. Kamil Odpowiedz

    Nigdy nie wiedziałem o co chodzi z tymi obligacjami, ale dzięki lekturze tego artykułu trochę mi się to rozjaśniło. Dzięki za wytłumaczenie!

zostaw komentarz