Obligacje korporacyjne na rynku kapitałowym

Jednym z ważniejszych instrumentów finansowych jest papier wartościowy, czyli dokument określający pewne prawa majątkowe. Zarówno w Polsce jak i na świecie do najpopularniejszych papierów wartościowych należą akcje, obligacje oraz bony skarbowe. Warto się przyjrzeć obligacjom, czyli dłużnym papierom wartościowych, w których emitent obligacji oświadcza, że jest dłużnikiem inwestora (obligatariusza) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń wobec niego.

1. Co to są obligacje?

Obligacje dzielą się na skarbowe, komunalne oraz korporacyjne, przy czym te ostatnie dzięki swojemu dynamicznemu rozwojowi stają się coraz ważniejszym instrumentem finansowym. Obligacje przedsiębiorstw emitowane są przez spółki posiadające osobowość prawną i dotyczy to spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prawną. Trzeba tu się zastanowić dlaczego warto inwestować w obligacje korporacyjne i jakie jest ich miejsce na rynku kapitałowym, co jest również opisane na https://bestcapital.pl/obligacje-korporacyjne-prosta-inwestycja-ktora-nie-angazuje-duzo-czasu/.

2. Co to jest rynek kapitałowy?

Aby móc to uczynić, należy wyjść od definicji samego rynku kapitałowego. Jest to jeden z segmentów rynku finansowego (obok rynku walutowego, pieniężnego, terminowego oraz kredytowego), czyli miejsca gdzie następuje przepływ kapitału pomiędzy inwestorami dysponującymi środkami pieniężnymi a podmiotami, którzy zgłaszają na nie zapotrzebowanie.

Rynek kapitałowy tym różni się od innych, że dokonywana jest na nim emisja średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych, takich właśnie jak obligacje korporacyjne czy akcje. Stworzony został po to, aby spółki czy inni emitenci mogli swobodnie pozyskiwać kapitał potrzebny na dalszą działalność oraz rozwój firmy. Jest to także miejsce, gdzie inwestorzy mogą w efektywny sposób pomnażać swoje fundusze.

Uczestnikami rynku kapitałowego mogą być instytucje finansowe, indywidualni inwestorzy oraz instytucje, które wspierają handel papierami wartościowymi. Instytucje finansowe to dość szerokie pojęcie i należałoby tu wymienić banki, fundusze inwestycyjne oraz emerytalne, tzw. traders, czyli maklerzy, którzy pracują na własny rachunek oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jeśli chodzi o indywidualnych inwestorów, to warto tylko dodać, że dopiero od 2009 roku, czyli od powstania rynku wtórnego Catalyst, mają realną szansę na inwestowanie w obligacje korporacyjne, gdyż wcześniej istniały zbyt duże bariery finansowe dla nich w tym względzie.

Instytucjami, które prowadzą oraz aktywnie wspierają handel papierami wartościowymi, są przede wszystkim Giełda Papierów Wartościowych oraz BondSpot, czyli publiczne rynki regulowane, ale także domy maklerskie, doradcy inwestycyjni, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W Polsce nad tym wszystkim kontrolę sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

banknoty w ręku

3. Jakie wyróżniamy rynki?

Jak łatwo się domyśleć, rynek kapitałowy również dzieli się według pewnych kategorii. Przede wszystkim możemy mówić o rynku publicznym oraz prywatnym. Rynek publiczny skierowany jest do szerokiego grona inwestorów (min. 150) a oferta emitentów jest dostępna dla każdego, co też wiąże się z pewnymi dodatkowymi regulacjami zabezpieczającymi ten rynek. Na rynku prywatnym oferta może być skierowana do maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów.

Drugi ważny podział dzieli rynek kapitałowy na pierwotny i wtórny. Z rynkiem pierwotnym mamy do czynienia wtedy, kiedy kupno danego instrumentu finansowego jest proponowane bezpośrednio przez emitenta. Na rynku wtórnym to osoby trzecie organizują ich sprzedaż i kupno ? przykładem tutaj może być wyżej wspominany rynek Catalyst, na którym odbywa się handel obligacjami korporacyjnymi.

Obligacje, a w szczególności obligacje korporacyjne, oraz akcje to chyba dwa najważniejsze i najpopularniejsze instrumenty finansowe na rynku kapitałowym. To nimi najczęściej interesują się inwestorzy oraz emitenci chcący pozyskać fundusze na działalność, dlatego też warto im się bliżej przyjrzeć.

zostaw komentarz