obligacje korporacyjne wyniki

Obligacje korporacyjne a wybór funduszu inwestycyjnego

Inwestowanie w jakikolwiek instrument finansowy (czyli formę zobowiązania materialnego jednego podmiotu wobec drugiego) w większości przypadków wymaga sporej wiedzy w tym zakresie. Aby udostępnić tą możliwość także tym, którzy tej wiedzy nie posiadają, stworzono fundusze inwestycyjne, które w uproszczeniu można nazwać instytucjami zbiorowego inwestowania.

1. Co to jest fundusz inwestycyjny?

Ale zaczynając od początku: fundusz jest to wyodrębniony zasób środków majątkowych, które są przeznaczane na określony cel. W przypadku funduszy inwestycyjnych, jak łatwo jest się domyśleć, celem będą same inwestycje.

W najpełniejszy sposób definicję funduszy przedstawia ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i według tych zapisów jest to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności musi być lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego (lub niepublicznego) proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Tworzone są fundusze inwestycyjne dla określonych instrumentów finansowych i miedzy innymi są to właśnie papiery dłużne przedsiębiorstw. W jakim celu się to robi? Przede wszystkim w tym celu, aby zmniejszyć ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne, co jest opisane na bestcapital.pl/czy-warto-inwestowac-w-obligacje-korporacyjne-przez-fundusz-obligacji-korporacyjnych. Dlatego warto się przyjrzeć istotnym czynnikom mogącym wpłynąć na wybór konkretnego funduszu inwestycyjnego.

2. Zainteresuj się strukturą portfela

Przede wszystkim powinno się zwrócić uwagę na strukturę portfela przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze funduszu, który będzie za nas inwestować w obligacje przedsiębiorstw. W niektórych przypadkach część środków lokowana jest dodatkowo w obligacje skarbowe. Ma to co prawda na celu zwiększenie płynności i bezpieczeństwa portfela, aczkolwiek może powodować niższą stopę zwrotu w momencie pogorszenia się koniunktury na rynku obligacji skarbowych.

Drugim ważnym czynnikiem jest udział największych emitentów, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo inwestycji. Lepiej jest wybierać te fundusze, które stawiają na obligacje dużych, znanych firm, których sytuacji finansowa jest stosunkowo stabilna.

rozsypane monety

3. Zwróć uwagę na oprocentowanie

O czym jeszcze należałoby pamiętać? O wysokości kuponu, czyli średnim oprocentowaniu obligacji, które znajdują się w portfelu funduszu. Co dość oczywiste, im wyższa wartość oprocentowania, tym większy zysk dla uczestnika funduszu, czyli inwestora.

To, jaka będzie wartość kuponu, zależy głównie od polityki danego funduszu. Niektóre wolą inwestować w bardzo dochodowe papiery wartościowe, a inne w takie, które co prawda przynoszą niski dochód z odsetek, ale za to są bardzo bezpieczne. I co ważne ? należy pamiętać o korelacji między wysokością kuponu a ryzykiem ? im wyższe oprocentowanie obligacji tym większy jest poziom ryzyka.

4. Fundusze to też opłaty

Inwestowanie przy pomocy funduszy inwestycyjnych nie wiąże się wyłącznie z zyskami, ale także z opłatami, co jest kolejnym istotnym aspektem przy ich wyborze. Są to przede wszystkim opłaty za zarządzenie i mogą się znacznie między sobą różnić, dlatego należy dokładnie zapoznać się z ofertą każdego dostępnego funduszu.

Fundusze długu korporacyjnego nie są jeszcze aż tak popularne w Polsce, aczkolwiek można zauważyć, że stale rośnie zainteresowanie nimi, co przekłada się na wzrost ich ilości. Coraz więcej inwestorów indywidualnych wybiera taką możliwość, ponieważ jest to doskonała alternatywa dla lokat bankowych i nie wymaga posiadania tak dużej wiedzy jak w przypadku inwestowania samodzielnego.

1 komentarz

  1. Otręba Odpowiedz

    Dobrze wiedzieć, ludzie zazwyczaj nie mają zbyt wielkiej wiedzy finansowej i tego, jak dobrze i bezpiecznie lokować pieniądze.

zostaw komentarz