Meżczyzna korzystający z programu do rozliczania PIT

Kiedy nie musimy składać deklaracji PIT?

Wypełnianie deklaracji PIT nie jest zajęciem, które lubimy. Warto więc poznać kilka sytuacji, w których nie składa się zeznania. Nie trzeba rozliczać PIT od przychodów zwolnionych, od których zaniechano poboru podatku oraz opodatkowanych ryczałtowo i rozliczanych przez płatnika.

PIT w przypadku braku przychodów

Jeśli w roku podatkowym 2016 r. nie uzyskaliśmy żadnych przychodów, nie mamy obowiązku składania deklaracji rocznej. Jest jednak wyjątek od tej zasady. W przypadku przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność gospodarczą i nie osiągnęli żadnego przychodu, nie są oni zwolnieni ze złożenia zeznania rocznego. W takiej sytuacji muszą złożyć ?zerowe? pity.

Przychody (dochody) wolne od podatku

Jeśli w 2016 roku uzyskaliśmy wyłącznie przychody (dochody), korzystające ze zwolnienia od podatku, nie musimy rozliczać ich w zeznaniu rocznym. Takie przychody (dochody) wymienione są w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na długiej liście znajdujemy m.in. świadczenia z opieki społecznej, różnego rodzaju odszkodowania i zadośćuczynienia, zasiłki (np. z tytułu narodzin dziecka), dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych czy dodatki mieszkaniowe. Opodatkowaniu PIT nie podlegają również przychody otrzymane w ramach pomocy z tytułu klęsk żywiołowych czy innych niekorzystnych zdarzeń losowych pod warunkiem, że nie przekroczą w roku podatkowym 2280 zł.

Przychody z umów cywilnoprawnych

PITy nie są składane w przypadku przychodów z umów cywilnoprawnych, jeżeli kwota należności określona w umowie zlecenia lub o dzieło nie przekracza 200 zł. Dotyczy to umów zawartych z osobami, które nie są pracownikiem zleceniodawcy. Przychód z takiej umowy jest opodatkowany ryczałtowo 18% podatkiem dochodowym i nie musimy go wykazywać w zeznaniu rocznym. Jeśli więc w 2016 roku poza przychodem z tego typu umów nie uzyskaliśmy innych przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu, nie ma potrzeby składania pitów.

Dochody zagraniczne przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją

Jeżeli w 2016 roku uzyskaliśmy dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją i poza nimi nie mamy innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali, to nie mamy obowiązku składania rozliczenia rocznego – wyjaśnia ekspert z portalu www.pitax.pl.

Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 94 państwami. Przewiduje się w nich dwie różne metody unikania podwójnego opodatkowania: odliczenia proporcjonalnego i wyłączenia z progresją. Metodę wyłączenia z progresją przewidują umowy zawarte m.in. z: Albanią, Austrią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią, Kanadą, Litwą, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słowenią, Słowacją, Szwecją, Ukrainą, Włochami oraz Wielką Brytanią i Północną Irlandią.

Mężczyzna korzystający z programu do rozliczania PIT

PITY rozliczone przez płatników

Możemy nie składać rocznego rozliczenia pit, jeżeli złożymy płatnikowi (pracodawcy) przed datą 10 stycznia oświadczenie na formularzu PIT-12, w którym potwierdzimy m.in., że w danym roku podatkowym nie uzyskaliśmy innych przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali progresywnej ( z wyjątkiem dochodów opodatkowanych ryczałtowo i dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości) poza tymi uzyskanymi u niego. Wtedy płatnik rozliczy za nas roczny PIT-40 i nie musimy składać oddzielnego zeznania rocznego.

Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy mamy przychody od jednego płatnika, nie chcemy korzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia wspólnie z małżonkiem albo z dzieckiem, nie korzystamy z ulg i odliczeń, nie mamy obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, nie przekazujemy 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Świadczenia otrzymywane z ZUS i KRUS

W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS bądź z KRUS, pity roczne nie są obowiązkowe. Nie muszą oni składać do organu rentowego PIT-12 ani żadnych innych oświadczeń. Sporządzony i przesłany przez organ rentowy do urzędu skarbowego PIT-40 jest traktowany jako rozliczenie roczne pit świadczeniobiorcy.

W pewnych sytuacjach świadczeniobiorca jest zobowiązany samodzielnie rozliczyć pit roczny. Taka sytuacja wystąpi wtedy, gdy oprócz świadczeń uzyskuje inne przychody, np. z umowy o pracę. Wtedy od pracodawcy otrzymuje PIT-11. Druk ten nie jest rozliczeniem, a tylko informacja o uzyskanych dochodach i odprowadzonych zaliczkach. Dlatego emeryt (rencista) w tej sytuacji ma obowiązek samodzielnego złożenia zeznania rocznego.

Emeryt może też zdecydować o złożeniu PIT rocznego – jeśli np. chce skorzystać z ulg podatkowych lub przekazać 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Dochody opodatkowane ryczałtem

Nie musimy składać deklaracji rocznej PIT od dochodów, od których 19-proc. podatek zryczałtowany pobiera płatnik, a których nie wykazuje się w zeznaniu.

Do takich dochodów zalicza się:

  • odsetki od pożyczek,
  • odsetki i dyskonta od papierów wartościowych,
  • odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, lokatach itp. z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Czy kwotę wolną od podatku rozliczamy w PIT?

Jeśli w ciągu roku podatkowego uzyskaliśmy dochody podlegające co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale w kwocie nieprzekraczającej rocznej kwoty wolnej od podatku (obecnie 3091 PLN), to jednak jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji rocznej. Najczęściej jest to dla podatnika korzystne, gdyż powoduje zwrot podatku, odprowadzonego przez płatnika w formie zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Niewywiązanie się z tego obowiązku jest zagrożone sankcjami przewidzianymi w kodeksie karno skarbowym. Jeśli jesteśmy zobowiązani rozliczyć pit 2016 możemy skorzystać z dobrego programu PITax.pl Łatwe podatki.

1 komentarz

  1. eh te pity Odpowiedz

    no niezła dawka informacji o składaniu deklaracji pit, thx

zostaw komentarz